จักรยานไม้ไผ่

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

ดิฉันนำไม้ไผ่มาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และรายได้เสริมให้แก่ชุมชนด้วยการนำไม้ไผ่มาเลื่อยเป็นรูปร่างชิ้นส่วนอะไหล่จักรยานและนำมาประกอบกันเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้เสริมแก่ชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
2สามารถสร้างงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาอาชีพ
3สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
4เพื่อให้มีทักษะในการเป็นทีม อย่างเป็นระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว ลัดดา มั่นมานะเสรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนาภา เฮงหิรัญญวงษ์ปวส.