ข้าวเกรียบจากกล้วยน้ำว้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว เบญจวรรณ เหมราช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา ขวัญบุรีปวส.
2นางสาว พรพิมล มูลเดชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการข้าวเกรียบจากกล้วยน้ำว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปซึ่งเป็นการศึกษาในรายวิชาโครงการของนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงานจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการวิชาชีพ เป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของการทำโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างสัปดาห์ จนถึงวันสิ้นสุดการดำเนินการ โครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เนื่องจากความมุ่งมั่นและความพากเพียรพยายาม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้รับความรู้จากการศึกษา เรื่องของกล้วยน้ำว้า
2ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำข้าวเกรียบกล้วย
3ช่วยลดปัญหากล้วยที่ขายไม่ได้ในชุมชน
4ช่วยลดปัญหากล้วยเน่าเสียให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น
5สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้