วุ้นกรอบจากน้ำสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับขนมไทยน้อยลงบริโภคขนมไทยน้อยลง จึงมีความคิดที่จะแปรรูปขนมไทยให้น่ากินและเป็นที่สนใจมากขึ้น จึงได้คิดที่จะนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นขนมไทยเพื่อความแปลกใหม่และน่าลอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สมุนไพรช่วยในการรักษาโรคต่างๆ มีประโยชน์และหาง่าย เมื่อนำมาแปรรูปเป็นขนมไทยก็จะทำให้น่ากินและกินง่ายมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว เบญจวรรณ เหมราช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์วรรณ เอี่ยมลออปวส.
2นางสาว อรนุช จันทวงษ์ปวส.