พัดลมรีโมท

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

พัดลมที่ใช้กันมีหลายประเภท สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ พัดลมตั้งพื้น พัดลมตั้งโต๊ะ พัดลมติดเพดาน พัดลมติดผนัง และพัดลมดูดอากาศ แม้ล่าพัดลมที่มีหลายประเภทแต่ก็มีหลักการทำงานเหมือนกัน ในการเปิด ปิดแต่ละครั้งจะต้องเดินไปเปิด - ปิดพัดลมด้วยตนเอง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและพัฒนาโครงการ จึงได้คิดค้นพัดลมรีโมทนี้ขึ้นมา โดยนำเอาหลักการการทำงานของตัวรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระยะไกลหรือวงจร RF รีโมท มาเป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิด และความเร็วการทำงานของพัดลมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ พัดลมรีโมท เป็นพัดลมที่ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท เช่น การเปิด ปิด ควบคุมความเร็วและการส่ายของพัดลม โดยนำเอาหลักการการทำงานของตัวรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุระยะไกลหรือวงจร RF รีโมท มาเป็นตัวควบคุม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤนาท ปะวัดสาอุตสาหกรรม
2นาย อรรคพล ประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย วัชรากร กฤษณาอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวุฒิ ผิวขมอุตสาหกรรม
5นางสาว ลักษขณา นามเหลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกริช แสงใหม่ปวส.
2นาย ปรเมศร์ แดงเมืองปวส.