ระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมผู้เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายในการศึกษาและพัฒนาเพื่อ 1) ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 2) เพื่อให้การปฎิบัติงานสะดวกและง่ายขึ้น 3) ลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร 4) เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปแบบ Realtime ภายใต้คอนเซป Anytime Anywhere จากปัญหาในขั้นตอนการปฎิบัติ ที่มีความยุ่งยากในเรื่องเอกสาร เวลา และความแม่นยำในระเบียบว่าด้วยเรื่องความผิดของทางวิทยาลัยฯ ทำให้การบันทึกคะแนนพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไปด้วยความลำบาก บุคคลากรไม่สามารถ Action เมื่อเกิดความผิดซึ่งหน้า การตรวจสอบคะแนนของผู้เรียนเองก็เป็นไปได้ลำบาก ตรวจสอบยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้พัฒนาระบบบันทึกพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน เกิดความแม่นยำ ลดจำนวนกระดาษในสำนักงาน ผู้เรียนตรวจสอบข้อมูลตนเองได้แบบ Realtime (Anytime Anywhere) จากการทดลองระบบการบันทึกคะแนนพฤติกรรมผู้เรียนแบบเดิม กับการใช้ระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม พบว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นทำให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฎิบัติงานได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานได้น้อยลง ปริมาณการใช้กระดาษลดน้อยลง และการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนเป็นไปแบบ Realtime ภายใต้ Concept Anytime Anywhere

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) ขั้นตอนการปฎิบัติงานเป็นแบบ Onestop Service
2) การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ Realtime ปฎิบัติงานได้ทั้ง Laptop และ Mobile
3) สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งผู้ปฎิบัติ และ ผู้ตรวจสอบข้อมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัจน์ ผาสุขสวัสดิ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล กล่อมเกลี้ยงปวส.