แอพพลิเคชั่น ECA ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แดงต้อย คนธรรพ์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธีระพงศ์ วงค์ตวันอุตสาหกรรม
3นาย สุทธิพงษ์ สอนมาอุตสาหกรรม
4นางสาว ไพลิน สิงห์บุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ ฟุ้งเฟื่องปวช.
2นางสาว สมฤทัย เพียสนิทปวช.
3นาย จิตรภาณุ หงษ์หนึ่งปวส.
4นางสาว จารุวรรณ ชมเชยปวส.
5นาย พิเชษฐ์ สุกสีทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากเหตุการณ์ร้ายๆ ตามข่าวที่เกิดขึ้นกับผู้คนในที่อยู่อาศัย การที่เราสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้จากระบบแอพพลิเคชั่น ECA จะสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยที่อยู่คนเดียวหรือแม้แต่บุคคลผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้สะดวก ควบคุมระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้านได้ เพราะระบบแอพพลิเคชั่น ECA สามารถสั่งการด้วยระบบเสียงและด้วยระบบสัมผัส สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) แอปฟลิเคชั่นสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยระบบสัมผัส
2) แอปฟลิเคชั่นสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยระบบเสียง
3) แอปฟลิเคชั่นสามารถเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
4) แอปฟลิเคชั่นสามารถลบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
5) แอปฟลิเคชั่นสามารถตรวจสอบสถานะปิด-เปิดระบบไฟฟ้าภายในได้
6) แอปฟลิเคชั่นสามารถรายงานสถานะการทำงานได้ด้วยเสียงพูด
7) แอปฟลิเคชั่นเชื่อมต่อระบบควบคุมผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
8) แอปฟลิเคชั่นมีระบบป้องกันการเชื่อมต่อด้วยรหัสผ่าน
9) ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 10 ช่อง
10) สามารถตั้งเวลาปิด-เปิด ในแต่ละช่องการควบคุม