เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้ามีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานศึกษา และตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งการใช้งานต้องมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่สูง สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีราคาถูก และสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ แนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลหลักการทำงานของเครื่องต้นแบบ และนำมาวางแผนในการสร้างชิ้นงาน โดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำ และนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า

2. เพื่อให้มีเครื่องต้นแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป

3. สามารถตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับได้จริง
เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าตามสายไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบและพัฒนาต่อไป และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า ลักษณะการใช้งานเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยการนำเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับในส่วนของสายอากาศ ไปทำการตรวจจับในระยะห่างประมาณ 2–5 เซนติเมตร โดยไม่ต้องสัมผัสกับจุดที่ต้องการตรวจจับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระวัฒน์ สัตนาโคอุตสาหกรรม
2นาย วงศ์นิรัน ชั้นงามอุตสาหกรรม
3นาย วัชชิระ สังฆะมณีอุตสาหกรรม
4นาย ชาญวิทย์ ศรีสิงห์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐพล จันดาหารปวส.
2นาย ปณิธิ กองกูลปวส.
3นางสาว นิภาพร พยุงวงค์ปวส.
4นาย กัมปนาท ศรีมูลตรีปวส.
5นาย นัทธพล วิชาคำปวส.