ปลอกแฟ้มสันหนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศตวีร์ กองพิมพ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มนต์นิพา ไฉนงุ้นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพิชา หงิมสูงเนินปวส.
2นางสาว ทิพย์สุดา อาจดีปวส.
3นางสาว ปิยะพร เมืองมิ่งปวส.
4นางสาว กนกวรรณ ยศวิมลปวส.
5นางสาว ตวงเงิน เนตรแสงสีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ศึกษา และประดิษฐ์ “ปลอกแฟ้มสันหนา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำหรับตกแต่งวัสดุสำนักงานให้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ น่าใช้งาน และเป็นการจำแนกแฟ้มเพื่อสร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แสดงความเป็นแฟ้มเอกสารเฉพาะ ดำเนินงานโดยการนำผ้ามาวัดและตัดให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้ แล้วทำการเย็บ พร้อมติดกระดุม เพื่อที่จะทำให้สามารถปรับขนาด และถอดทำความสะอาดได้ จากนั้นได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ได้ทำลองใช้ พร้อมทั้งประเมินในด้านคุณภาพ และประโยชน์ในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับสวมห่อแฟ้มเอกสารเพื่อให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ และน่าใช้งาน และสามารถปรับความสูง ถอดซักทำความสะอาดได้