อุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก มังกะระ-
2นาง ชูศรี มังกะระ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธิต สุนันต๊ะปวส.
2นาย สัมฤทธิ์ เป็งเจริญปวส.
3นาย ศิริพัฒน์ สมฝั้นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อุอุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง 2) เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างเสาน้ำเกลือและอุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องที่สร้างขึ้น และ 3) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาทดลองพบว่า 1.อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 50 x 70 x 161 ซม. มีมวล 9.5 กม. 2.การเคลื่อนย้ายถังน้ำเกลือโดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น ใช้แรง, จำนวนผู้ปฏิบัติงาน และเวลา น้อยกว่าการใช้เสาน้ำเกลือเฉลี่ยร้อยละ 45.08, 50.00, และ 54.71 ตามลำดับ 3.ผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง ซึ่งต้องมีการสวนล้างน้ำเกลือตลอดเวลาของการผ่าตัดจากเดิมที่ต้องใช้เสาน้ำเกลือในการยกถังน้ำเกลือที่มีน้ำหนักมาก เสาน้ำเกลือมีข้อเสีย คือ ไม่มั่นคง ล้มได้ง่าย ปรับระดับได้ยาก คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ยกถังน้ำเกลือสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลมีความสะดวก รวดเร็วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้การรักษาผู้ป่วยให้สูงขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย