เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก มังกะระ-
2นาง ชูศรี มังกะระ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธิต สุนันต๊ะปวส.
2นาย สัมฤทธิ์ เป็งเจริญปวส.
3นาย รภีพงค์ ปันสีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน 2) ศึกษาประสิทธิผลการทำงานของเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน 3) เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการค้นหูก ระหว่างการค้นหูกโดยใช้เฝือ ใช้เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ และใช้เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน 4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน 5) สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุน 1) เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุนที่พัฒนาขึ้นมีขนาดกว้างxยาวxสูง 52x80x60 ซม.และมีส่วนประกอบ คือ ตัวโครง กงล้อม้วนด้าย ตัวนำด้าย มือหมุน กลไกส่งกำลัง และรางร้อยเส้นด้าย 2) เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุนที่พัฒนาสามารถค้นหูกเส้นด้ายขนาดเครือหูก 400 เส้น ยาว 30 เมตร ได้ภายในเวลาเฉลี่ย 1,045 วินาที หรือ 17 นาที 25.40 วินาที 3) เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุนใช้ระยะเวลาในการค้นหูกน้อยกว่าการใช้เฝือ คิดเป็นร้อยละ 23.57 และใช้เวลามากกว่าการใช้เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ คิดเป็นร้อยละ 5.11 4) เครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบมือหมุนมีต้นทุนการผลิต 4,180 บาทต่อเครื่อง ราคาขาย5,434 บาทต่อเครื่อง จุดคุ้มทุน23 เครือต่อปี และระยะเวลาคืนทุน2 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติพบว่ามีค่าต่ำกว่าทุกรายการ 5) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชาวบ้านที่ทอผ้าในระดับครัวเรือนมีเครื่องมือค้นหูกไว้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับงาน ภายใต้ราคาที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชนให้คงอยู่สืบไป