button blue

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิทย์ เคหา-
2นาย กฤษดา ไชยปัญหาอุตสาหกรรม
3นาย อธิวัฒน์ วงค์ชุมภู-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิพงค์ ราชเครือปวส.
2นาย อานนท์ ไชยราชปวส.
3นาย นพดล โนจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีประชากรที่มีอายุ 65ปี ขึ้นไป จำนวนมากหรืออาจเรียกว่าผู้สูงอายุเนื่องจากมีอายุมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้การเคลื่อนไหวลำบาก อันเนื่องมาจากอาการปวด อ่อนแอ และปัญหาทางจิตทำให้ผู้สูงอายุ ต้องนอนอยู่เฉยๆ อาการอ่อนแรงอาจมีสาเหตุจากโรคของกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยให้ผู้สูงอายุกลัดกระดุมได้อย่างสะดวก และช่วยให้ลดการเคลื่อนไหวที่ลำบากของผู้สูงอายุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมช่วยให้ผู้ใช้งานกลัดกระดุมได้อย่างสะดวกโดยใช้มือเดียว
2. ทำให้ผู้ใช้งานช่วยเหลือตัวเองได้