button blue

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิทย์ เคหา-
2นาย กฤษดา ไชยปัญหา-
3นาย อธิวัฒน์ วงค์ชุมภู-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิพงค์ ราชเครือปวส.
2นาย อานนท์ ไชยราชปวส.
3นาย นพดล โนจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพผู้พิการทาง แขนมือ ข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกทางแขน มือ ข้างใดข้างหนึ่งที่อยู่ ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และผู้สูงอายุสามารถกลัดกระดุมได้อย่างสะดวก ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยให้ลดการเคลื่อนไหวที่ลำบาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์ช่วยกลัด กระดุม มีความพึงพอใจทุกด้าน เว้นแต่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสายตาในการกลัดกระดุม จึงใช้อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมลำบาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมช่วยให้ผู้ใช้งานกลัดกระดุมได้อย่างสะดวกโดยใช้มือเดียว
2. ทำให้ผู้ใช้งานช่วยเหลือตัวเองได้