EGT Intelligent room

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแบบ Intelligent โดยควบคุมแบบไฟฟ้าภายในห้องด้วย Application และเพื่อหาประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ Intelligent โดยควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องด้วย Application โดยมีลำดับขั้นตอนคือศึกษาข้อมูลและออกแบบ Application ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และทำการทดสอบการทำงาน เพื่อหาประสิทธิภาพของ Application โดยประชากรในการหาประสิทธิภาพครั้งนี้คือ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ กลุ่มตัวอย่าง 20 คน ผลการวิจัยจากการหาประสิทธิภาพ โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ Application ควบคุมระบบไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย 4.46 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพของ Application ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุม เปิด- ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ,ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ตรวจจับสภาพควันไฟ ,ใช้กล้องวงจรปิด ได้จากทุกที่ ที่มีสัญญาน internet ด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ กาศเกษมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รัตนา แก้วบุญเรือง-
3นางสาว มยุรี พงษ์ศิริจันทร์-
4นาย ไกรสีห์ คำยวง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศรุตติญา แก้วขาวปวช.
2นางสาว ปริชาติ จันมะโนปวช.
3นางสาว ปริฉัตร กันธิยาใจปวช.
4นาย พงษ์ศกร สายทองปวช.
5นางสาว อรนิชา เชียงของปวช.
6นาย พลพล ศรีสุทธะปวช.
7นางสาว ดวงกมล หงษ์แก้วปวส.
8นางสาว จีระนันท์ คงเมืองปวส.
9นาย เจวิน พูดเหมาะปวส.
10นางสาว สายชล ปาบุญมาปวส.