Natural Tie-Dye (ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ศึกษากระบวนการ สกัดสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาทำการย้อมผ้าได้เพื่อศึกษาเทคนิคการออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจในการนำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติบรรยาย ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ วัสดุธรรมชาติ มีสีสันชัดเจน ลวดลายเด่นชัด และไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สามารถนำผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติไปประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ โดยผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติสามารถสร้างรายได้บนท้องตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านสินค้าธุรกิจพาณิชยกรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผ้ามัดย้อมที่ได้จากสีธรรมชาติเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้านธรรมชาติ โดยไม่มีสารเคมีเจือปน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ดารารัตน์ ชัยรัตน์สามัญ
2นาง กรองกาญจน์ พินิจศักดิ์สามัญ
3นาย พรเทพ บรรลือทรัพย์สามัญ
4นางสาว ธันยพร ตันดิ์ดนัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ศศิ นิจขจรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลวรรณ มุขสิกสารปวส.
2นางสาว อัยลดา เสียงสมใจปวส.
3นางสาว พิจิตรา เวฬุวนาปวส.
4นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยชูมินทร์ปวส.
5นางสาว ปิยะนุช พงษ์พื้นปวส.
6นางสาว อารีรัตน์ แก้วมุขปวส.
7นางสาว ดวงพร จอมเขียวมาปวส.
8นางสาว สุทธิ์ธิดา แฉ่งสูงเนินปวส.
9นางสาว กัญญาพัณณ์ พรหมแสนปวส.
10นางสาว ศิรินาถ บุญมาศปวส.