ดินปลูกใบยางนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ การะเกษ-
2นาง กรณิการ์ แสงรัตนกุลสามัญ
3นางสาว สุพรรษา วันทำสามัญ
4นาง สุวนิตย์ ตาทองสามัญ
5นางสาว เสาวลักษณ์ สมศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภคิน สารวงศ์ปวส.
2นาย ธนพร อุ่นจันทร์ปวส.
3นาย พรภวิษย์ ทองพรมปวส.
4นางสาว แววนภา บุญหลาปวส.
5นาย อมรเทพ สายสุวรรณ์ปวส.
6นางสาว มลฤดี กำยานปวส.
7นางสาว นวินดา พันทองปวส.
8นาย ทศพล เพ็งโคตรปวส.
9นาย ธนพล ปัตไตรปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีต้นยางนาเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีใบของต้นยางนาร่วงหล่นเป็นปริมาณที่มากทำให้ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยขาดความสวยงาม และต้องทิ้งให้เปล่าประโยชน์ หรือเผาไฟทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษในสถานศึกษา จากปัญหาดังกล่าวใบยางนาจำนวนมากเหล่านี้ที่สามารถพัฒนาให้ย่อยสลายกลายเป็นดินได้ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่พืชอื่นๆอีกหลายประการ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบำรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งของธาตุอาหารพืช โดยจัดทำดินปลูกซึ่งมีส่วนผสมของใบยางนา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีราคาและเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ดินปลูกใบยางนาผลิตจากใบยางนาเหลือทิ้งมาหมักให้เปื่อยยุ่ยและผสมกับวัสดุทางธรรมมชาติ พัฒนาเป็นดินปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ต้นทุนต่ำ เหมาะแก่การปลกพืชทุกชนิดในกระถางและพืชที่อนุบาลก่อนย้านไปปลูก
ดินปลูกใบยางนาเป็นดินปลูกสำเร็จรูปที่ใช้ในการอนุบาลพืช เพาะเมล็ดพืช หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในระเวลาที่สั้น สะดวกต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ที่จำกัด มีประสิทธิภาพสูงในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด ดินปลูกใบยางนาผ่านการทดสอบและวิเคราะห์ดินจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีองค์ประกอบธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชสูง