ระบบส่งงานในชั้นเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ศิริ ธรรมวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภิญญา ธรรมธิกุลปวช.
2นางสาว กำไรทอง ยอดบริสุทธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของโปรแกรมส่งงานในชั้นเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้งานโปรแกรมส่งงานในชั้นเรียน ผลการวิจัย ระบบส่งงานในชั้นเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบส่งงานในชั้นเรียน สามารถนำไปใช้ในการส่งงานของนักเรียนได้ตรงตามที่ได้ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบส่งงานในชั้นเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ มีความพึงพอใจในด้านความสะดวกรวดเร็วในการส่งงานเป็นลำดับแรก รองลงมาด้านการใช้งานโปรแกรม และด้านประโยชน์ในการใช้งาน ตามลำดับ ซึ้งทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความ สะดวกในการส่งงาน ลดเวลาการเก็บ และเพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีมาจัดการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์และ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาและครู อาจารย์