แอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ และเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คนจากผู้สูงอายุชุมชนช่างแต้ม อ.เมือง จ.ลำปาง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แล้วนำไปประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ เฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ปัจจัยทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้แอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการในด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน เฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน เฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม เฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอปพลิเคชันฝึกทักษะ เพื่อช่วยฟื้นฟูความจำให้กับผู้สูงอายุทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประณิตา ศรีสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ชญานันทน์ ธิราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วรการญจน์ มานะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนิศรา เทพฝั้นปวส.
2นางสาว เกศณี เอกธนพรสกุลปวส.
3นางสาว นิศากร แปงอินต๊ะปวส.
4นางสาว นิลาวรรณ ซ้อนเขียวปวส.
5นางสาว ทิพาภรณ์ ทองเป้าปวส.
6นางสาว ธนพร แก้วธิดาปวส.
7นางสาว ณิชกานต์ จินดามังปวส.