แอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ และเพื่อหาคุณภาพของแอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor ในการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบของเกมคำศัพท์ และเกมคำนวณตัวเลข ซึ่งจะมีบทเรียนก่อนทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการทบทวนความจำผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมี การคำนวณเลข ด้วยวิธีการบวก ลบ คูณ และหาร เพื่อเป็นการฟื้นฟูความจำให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จำนวน 20 ชุด แล้วนำไปประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงแบนมาตร (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1981 : 182) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ เฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ปัจจัยทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้แอพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูความจำผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการในด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน เฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน เฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม เฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุชุมชนช่างแต้ม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติผลงาน มีประสิทธิภาพอย่างไร ...เป็นแอปพลิเคชันฝึกทักษะฟื้นฟูควารมจำผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประณิตา ศรีสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ จินดามังปวช.