น้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมแปะก๊วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วันทนีย์ สีทาเกษตรกรรม
2นาง รสสุคนธ์ แย้มดีคหกรรม
3นางสาว สุขสิริ อินจันทร์เกษตรกรรม
4นาย ธวัชชัย คชาธารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นีรภา แซ่สงปวช.
2นางสาว ปวีณา แซ่ลีปวช.
3นางสาว ประวีทา ศรีบุญปวช.
4นางสาว พลชา แซ่ลีปวช.
5นางสาว ปราณี แซ่เห้อปวช.
6นางสาว มณฑิตา แซ่ม้าปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมแปะก๊วย เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน้ำส้มสายชูและเสริมแปะก๊วยในกระบวนการทำน้ำสลัด จากการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์มีสีชมพู ไม่แยกชั้น เนื้อสัมผัสละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน เนียนนุ่ม เหนียวข้นปานกลาง มีกลิ่นหอมของมะม่วงหาวมะนาวโห่และแปะก๊วย มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) เท่ากับ 4.07 ผู้ทดสอบชิมที่ใช้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ำสลัดที่ใช้ปริมาณน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ 250 กรัม น้ำใบแปะก๊วยและเม็ดแปะก๊วยในอัตราส่วน 1:1 มากที่สุด มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสความชอบเฉลี่ยด้านสี 4.60 คะแนน ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านกลิ่น 3.85 คะแนน ด้านรสชาติ 4.20 คะแนน ด้านเนื้อสัมผัส 4.15 คะแนน และด้านความชอบรวม 4.40 คะแนน ซึ่งอยู่ระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีคุณค่าทางโภชนาการ 1 หน่วยบริโภค (30 กรัม) โดยวิธีการคำนวณจากตารางคุณค่าทางอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม ได้พลังงานทั้งหมด 121.56 กิโลแคลอรี่ เมื่อทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ในตู้เย็น) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ยังมีเนื้อสัมผัสเรียบเนียน ไม่พบการแยกชั้นของน้ำและน้ำมัน ด้านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ค่าที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์มายองเนสและสลัดครีม ต้นทุนการผลิต 477.53 บาท ราคาจำหน่ายต่อ 1 หลอด (150 กรัม) 60 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้รับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีธาตุเหล็ก มีวิตามินซี ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ ช่วยบำรุงเลือดป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองอันเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ สมานแผลต่างๆ
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ใช้รับประทานคู่กับผักและผลไม้สด อาหารคาวต่าง ๆ