หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่อง หัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นจากขี้เลื่อยเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการตกแต่งงานปั้นประดับอาคารบ้านเรือน หรือแม้กระทั้งเป็นงานประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ เป็นที่นิยมกันมากในยุคนี้ปัจจุบันเทคนิควิธีการปั้นขี้เลื่อยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่ๆมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. ศึกษาวิธีการประดิษฐ์สิ่งด้านหัตถศิลป์ เรื่องหัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยงานปั้นขี้เลื่อยจากการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ 2. สามารถปั้นขี้เลื่อยจากวัสดุธรรมชาติให้เป็นหัตถศิลป์อนุรักษ์ไทยให้เกิดความสวยงามทางด้านหัตถศิลป์สู้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพิ่มเติมสีสันให้สวยงาม การใช้เทคนิคทางศิลปะในการลงลายสีเพื่อเกิดมิติความงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ-
2นาย พรเทพ บรรลือทรัพย์สามัญ
3นาย สมาน ป้องปก-
4นางสาว ทัศวรรณ์ หอมผล-
5นาง วริษฐา ตุลาธรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนันต์สิทธิ์ ชูปรีดาปวช.
2นาย วโรดม วิเศษปวช.
3นาย ปัญญากร บุญพ่วงปวช.
4นาย สหรัฐ ตันสหวัฒน์ปวช.
5นาย จักรพงษ์ โสดาปวช.
6นาย สุมล สุริวงษ์ปวช.
7นาย กฤษฎ์ จันทราวิภาคปวช.
8นาย ธนโชติ ชลประชาวิทย์ปวช.
9นาย ภูริ แก้วคำไสย์ปวช.
10นาย พงศ์ณคิณ จรณโยธินปวช.