รองเท้าสมุนไพรจากผักตบชวา

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพรจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการเก็บรักษา ต้นทุนการผลิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพรจากผักตบชวาโดยมีวิธีดำเนินการโดยนำผักตบชวา เอ็น กาวร้อน เครื่องรีด และนำผักตบชวามาตากแห้ง แห้งแล้วนำมาให้ แบนแล้วนำมาสานให้เป็นรูปรองเท้าตามต้องการของเรา ผลที่ได้ผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพรจากผักตบชวามี ลักษณะดับกลิ่นเท้าและทำให้หอมด้วยสมุนไพร และได้รับความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 4.0 อยู่ในระมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยป้องกันเท้าจากสิ่งสกปรก สวมใส่สบาย ช่วยนวดฝ่าเท้า ช่วยในการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น
1.ช่วยดับกลิ่นเท้าและลดความชื้น
2.ช่วยในการไหลเวียนของเลือด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธวัลรัตน์ ปิ่นสุภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรี สุวรรณโคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มาละ แก้วบัวดีสามัญ
4นางสาว บุญธิดา สุขสมัยสามัญ
5นางสาว จุติพร ทรัพย์ทวีพูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขวัญชนก อินจันทร์ปวช.
2นางสาว จิราทิพย์ ศรีธัญญาธรณ์ปวช.
3นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สมสุขปวช.
4นางสาว เยาวภา รอดมั่นปวช.
5นางสาว สิตานันท์ สังวรรณะปวช.
6นางสาว สุธิดา อุยทับโทปวช.
7นางสาว อลิสรา พัฒนแหววปวช.
8นางสาว จิรัชยา จันทร์เทศปวช.
9นาย ธีรภัทร เหลืองอ่อนปวช.
10นางสาว กาญจนา ศรีวงษาปวช.