โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า Fly Application

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภัสสร ถิตย์ประไพอุตสาหกรรม
2นาง จินดารัตน์ ธีรพัฒนพงศ์อุตสาหกรรม
3นาย วสวัตติ์ อินทร์แปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราภร ทรัพย์วิบูลย์ปวส.
2นางสาว สุภาวดี จันทร์โม้ปวส.
3นาย จิรศักดิ์ ยุบลพันธุ์ปวส.
4นาย ภานุพงษ์ ปรีเลขาปวส.
5นาย สุเมธ ภูภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต(e-commerce) ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีความสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า เปรียบเทียบราคาและไม่เสียเวลาเดินทางไปร้านค้า โปรแกรมบริหารจัดการส่งสินค้า fly application เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อและบริการส่งสินค้า ตัวอย่างบริการ เช่น บริการซื้ออาหารกลางวัน บริการซื้อสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้า ร้านค้า และผู้ให้บริการส่งสินค้า ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับระบบก่อนใช้บริการและต้องมีบัญชี prompt pay ของธนาคารใดก็ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ให้บริการสั่งซื้อสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยร้านค้า ลูกค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับระบบ