เครื่องผลิตพลังงานไบโอไฮโดรเจนเพื่อใช้ในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย แก้วจันทร์ฉายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรรชัย อุตระไชยปวส.
2นาย ไพรวัลย์ พึ่งเกิดปวส.
3นาย วันเฉลิม เกษตรสังช์ปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากประสิทธิภาพเรื่องผลผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน มีปริมาณเฉลี่ยต่อวันไม่เพียงพอต่อการใช้หุงต้มได้จริง เพราะว่า ครอบครัวชุมชนเมือง มีมูลสัตว์หรือขยะอินทรีย์ต่อวันไม่มากพอที่จะนำมาเติมในถังหมักครบ 10 กิโลกรัมต่อวัน จึงได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องผลิตพลังงานไบโอไฮโดรเจนโดยใช้อุปกรณ์ผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซล) ควบคู่กับอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีสูญกลาง แล้วผสมก๊าซทั้งสองชนิด ก่อนนำไปจุดไฟที่หัวเตาแก๊ส ใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องผลิตพลังงานไบโอไฮโดรเจนสามารถผลิตพลังงานจากขยะอินทรีย์ และแสงอาทิตย์ ได้เป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซมีเทน กับก๊าซไฮโดรเจนอัตราส่วน 1:1 เพื่อใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือน แก่ครอบครัวชุมชนเมืองได้เพียงพอสามารถใช้ทดแทนก๊าซแอลพีจีได้100% โดยเติมขยะอินทรีย์วันละ 5-10 กิโลกรัม และรับแสงอาทิตย์ เฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง