หม้อเก็บความเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัณฑิต ราชเมืองฝางอุตสาหกรรม
2นางสาว อรวรรณ สิทธิอมรอุตสาหกรรม
3นาย วิษณุ ยอดวงษ์อุตสาหกรรม
4นาย โกมินทร์ ชิณศิริอุตสาหกรรม
5นาย ประทีป เหลาสนิทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธานธวัช ชมภูยันต์ปวส.
2นาย เจษฎากร ยอดยศปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

-หม้อเก็บความเย็น มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเก็บอาหาร ผัก หรือสิ่งต่างๆไว้ได้นานๆไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ในธุรกิจการค้าขาย โครงการนี้ประกอบด้วยเปเปอร์ และชิ้นงาน รูปแบบของการทดลองได้สรุปเป็นตาราง ในแต่ละครั้งผลการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ถังแช่อเนกประสงค์ปรากฏว่ามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี สามารถแช่ อาหาร เครื่องดื่ม โดยทำงานได้ดีกว่าการแช่ในน้ำแข็ง และมีความสะดวกสบายในการแช่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-สามารถแช่ อาหาร เครื่องดื่ม
1.ช่วยถนอมอาหาร ผัก เครื่อมดื่มเป็นต้น
2.ใช้งานง่าย สะดวก