อุปกรณ์ช่วยเดินและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยส่วนขา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาส่วนขาทั้งที่เดินไม่สะดวก และไม่สามารถเดินได้ และต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งอุปกรณ์ที่ที่ใช้ในการบำบัดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน จึงควรมีการสร้างอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำลง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถซื้อหามาใช้ได้ทุกคน ทุกฐานะ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้ด้วยตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภวิทย์ รัศมีเพ็ญอุตสาหกรรม
2นาย พีระพงษ์ สิงห์รออุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรชัย ทองเกียรติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต สว่างเวียงปวช.
2นาย เปรมพันธ์ กันทะเขียวปวช.
3นาย ธราดล อัฐพานนท์ปวช.
4นาย สิริวัฒน์ ศรีรอดปวช.