ข้าวสุขใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุ-
2นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาล-
3นางสาว นฤดี โพธิ์พยัคฆ์-
4นางสาว ภควดี ทรงศักดิ์-
5นางสาว นิตยา เทพนิมิต-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณยิหวา สามารถปวช.
2นางสาว พิมพ์กนก จันทร์ศรีปวช.
3นางสาว นฤมล คงทองปวส.
4นางสาว เดือนฉาย เฮ้าโฮมปวส.
5นาย ภูริชกรณ์ อันประเสริฐปวส.
6นางสาว ธิรารัตน์ โหลยาปวส.
7นางสาว ยลญา เฝือสูงเนินปวส.
8นาย พีรดล บุตรแดงปวส.
9นางสาว กนิษฐา แสนสุริวงค์ปวส.
10นาย ญาณพล ทัพฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ช้าวสุขใจ เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานจุดเด่นของข้าวเหนียวดำ เห็ด ธัญพืชและสมุนไพรเข้าด้วยกัน โดยอาศัยทักษะความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาหารแบบสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ จึงทำให้ข้าวสุขใจมีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนักและผู้ที่รับประทานมังสะวิรัติ เนื่องจากเห็ด ธัญพืชและสมุนไพรเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีโปรตีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีไขมัน มีเส้นใยอาหารสูง พร้อมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย สวยงาม และทันสมัย มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม สร้างสรรค์โดยแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อคิดค้นสูตรช้าวสุขใจที่เหมาะสมที่สุด 2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของช้าวสุขใจ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม บรรจุภัณฑ์ และราคา ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จำนวน 100 คน พบว่า ช้าวสุขใจได้รับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.5 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่า ช้าวสุขใจเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช้าวสุขใจ เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานจุดเด่นของข้าวเหนียวดำ เห็ด ธัญพืชและสมุนไพรเข้าด้วยกัน โดยอาศัยทักษะความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาหารแบบสุขภาพไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ จึงทำให้ข้าวสุขใจมีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค