เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว นฤดี โพธิ์พยัคฆ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว ภควดี ทรงศักดิ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว นิตยา เทพนิมิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริชกรณ์ อันประเสริฐปวช.
2นางสาว ธิรารัตน์ โหลยาปวช.
3นางสาว ยลญา เฝือสูงเนินปวช.
4นาย พีรดล บุตรแดงปวช.
5นาย ญาณพล ทัพฤทธิ์ปวช.
6นาย อาทิตย์ เฉียงใต้ปวช.
7นางสาว นลิน เบลาวอนปวช.
8นางสาว นฤมล คงทองปวส.
9นางสาว เดือนฉาย เฮ้าโฮมปวส.
10นาย ศวัสกร ทองบ้านบ่อปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างข้าวและธัญพืช โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรเต้าฮวยเพื่อสุขภาพโดยใช้น้ำนมข้าวโพด ข้าวกล้องและธัญพืช ในการทำขนมหวาน เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเต้าฮวยเพื่อสุขภาพ โดยการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างสูตรต้นตำรับ สูตรขั้นพัฒนา และสูตรเต้าฮวยเพื่อสุขภาพ และทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสูตรเต้าฮวยเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดขอบเขตด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านราคา และจากการประเมิน พบว่า ปริมาณสารอาหารของเต้าฮวยเพื่อสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าสูตรต้นตำรับ และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 8.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่า เต้าฮวยเพื่อสุขภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เต้าฮวยเพื่อสุขภาพ เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างข้าวและธัญพืช เติมความหวานด้วยหญ้าหวาน คงความหวานโดยธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ำ โดยมีโปรตีนและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาศัยทักษะความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดดเด่นด้วยรสชาติของน้ำนมข้าวโพดปรุงสดใหม่ และผสานความอ่อนละมุนลิ้นด้วยเนื้อมะพร้าวน้ำหอม บรรจุด้วยถ้วยพลาสติกทนความร้อน มีความปลอดภัย สะดวก สวยงาม และทันสมัย