เครื่องรับซื้อกระป๋องลดมลภาวะ (Buy Canned Air Reduce Pollution

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องเครื่องรับซื้อกระป๋องลดมลภาวะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกกระป๋องออกจากขยะเพื่อเป็นการแยกประเภทของขยะ ขยะเปียก ขยะแห้งและขยะรีไซเคิล สามารถนำไปตั้งในสถานศึกษา ชุนชน หรือพื้้นที่ต่าง ๆ เพือฝึกนิสัยการทิ้งขยะของบุคคลทั่วไป สามารถนำขยะบางประเภทมาสร้างเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องรับซื้อขยะประเภทรีไซเคิล อาทิเช่น กระป๋อง ขวดน้ำพลาสติก ขวดประเภทต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี-
2นางสาว ประกายมาส โพธิ์จันทร์อุตสาหกรรม
3นาย อนัตร เรืองสมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พุฒศิษฐ์ อมรสิทธิวงศ์ปวช.
2นาย ธนากรณ์ สุขสถิตย์ปวช.
3นาย ไพรสณฑ์ ฝั้นวงศ์ปวช.