คริสตัลเจลสมุนไพรไล่ยุง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการไล่ยุงด้วยสมุนไพรไทย 2. เพื่อป้องกันการาติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากยุง ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ4. เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้การใช้สมุนไพรท้องถิ่นและสร้างเจตคติที่ดีในการใช้สมุนไพรไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลจากการทดลองใช้ คริสตัลเจลสมุนไพรไล่ยุง ผ่านไป 2 สัปดาห์ ผลจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากอาสาสมัคร 8 คน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ไปทดสอบ ผลปรากฎว่า 90% เห็นผลคือในบริเวณนั้นไม่มียุงรบกวนและยังทำให้มีบรรยากาศที่หอมสดชื่น และไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่อย่างใด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คริสตัลเจลสมุนไพรไล่ยุงสามารถไล่ยุงได้ โดยที่ไม่ส่งผลต่อสุภาพของผู้ใช้
คริสตัลเจลสมุนไพรไล่ยุงสามารถไล่ยุงได้ โดยที่ไม่ส่งผลต่อสุภาพของผู้ใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มนชุลี สีจันโท-
2นางสาว ไพริน วานิช-
3นางสาว มัจฉา ใจซื่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อัจฉรา กองมณี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาริสา พันธ์มาปวช.
2นางสาว วราพร บ้านเป้าปวช.
3นางสาว วันวิสาข์ บัวมีปวช.