ระบบเปิด-ปิด หลอดไฟอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยสถานศึกษาหลาย ๆ สถาบันเริ่มให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 ของท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วย ในการอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรต่าง ๆ โดนเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดคือ การเปิด-ปิด หลอดไฟหลังจากเลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟจากระยะไกลได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถควบคุมหลอดไฟได้ทุกเมื่อที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือควบคุมได้แบบแบบเรียลไทม์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการ เปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟน มาประยุกต์ใช้ในการ เปิด-ปิด หลอดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยไม่จำเป็นต้องไปเปิด-ปิด หลอดไฟเองเมื่ออยู่ในสถานที่ห่างไกลจากอาคาร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบเปิด-ปิด หลอดไฟอัจฉริยะผ่านสมาร์ตโฟน ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการควบคุมการ เปิด-ปิด หลอดไฟผ่านสมาร์ตโฟน
2.สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด หลอดไฟผ่านสมาร์ตโฟนได้โดยออกแบบและสร้างโดย App inventor2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มนัสวี สว่างตระกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สายใจ พานิชกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สินตรา ตรีนุสนธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ทศพล ลิ้นแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราชิต ภิรมย์มั่นปวช.
2นาย ธนภูมิ ศรีคร้ามปวช.
3นาย สิทธิชัย พักโพธิ์ปวช.