อุปกรณ์ป้องกันขาตั้งจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทเดช วัณบวร-
2นาย นันทเดช วัณบวร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ อัมพันศิริปวช.
2นาย สหัสวรรษ แสงจินดาปวช.
3นาย อดิศร ตรงด่านกลางปวช.
4นาย วัชรพล เกษมเนตรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สรุปแนวคิดและความเป็นมาของการประดิษฐ์ผลงาน มาจากปัญหาอะไรจึงการประดิษฐ์ผลงานมาแก้ปัญหา(ไม่ควรเกิน 6 บรรทัด) จากการประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันการลืมขาตั้งรถจักรยานยนต์แบบธรรมดา ได้นำไปทดลองใช้งานจริงกับนักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 3/3 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองการใช้งานและให้ช่วยตอบแบบสอบถาม ผลปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการลืมขาตั้งรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการทำงาน ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการทำงานมีความประหยัดลดค่าใช้จ่ายมีความพึงพอใจในระดับ มาก ด้านความความเหมาะสมกับการใช้งานจริงมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความสะดวกคิดในการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากและด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติผลงาน มีประสิทธิภาพอย่างไร
เป็นอุปกรณ์ป้องการลืมขาตั้งรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจาการขับขี่
รถจักรยานยนต์และเป็นการสร้างทักษะในกระบวรการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน โดยอุปกรณ์การลืมขาตั้งรถจักรยานยนต์จะติดตั้งอยู่บริเวณขาตั้งรถจักรยานยนต์โดยเชื่อมต่อวงจรจุดระเบิดของรถจักรยานยนต์ เมื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้เอาขาตั้งรถจักรยานยนต์ขึ้น จะทำให้สตาร์ทรถจักรยานยนต์ไม่ได้ เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย