EG – Tech Rice Planting Machine อุปกรณ์ดำนาอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มุดา เขียวจั่นสามัญ
2นาย เดชพงษ์ เลางามอุตสาหกรรม
3นาง สิริพรรณ กันมาเวียงสามัญ
4นาย ไพฑูรย์ วิจารณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภณ เทพประสารปวช.
2นาย อาชนัย คำติ๊บปวส.
3นาย ปฐพี ยิ้มน้อยปวส.
4นาย นรินทร์ ฉัตรแก้วสืบปวส.
5นางสาว วริชสา คงจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรมีเครื่องที่ช่วยทุ่นแรงการดำนาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานดำนา การทำงานของอุปกรณ์ดำนาอัตโนมัติแต่ละชนนิดมีความพิเศษและแตกต่างกันออกไป ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ดำนาอัตโนมัติที่มีความทันสมัยโดยทำงานด้วยระบบนิวเมตริกส์ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ช่วยในการดำนา ลดการใช้แรงงานคน สามารถดำนาได้ครั้งละ ๒ แถว โดยทำงานด้วยระบบนิวเมตริกส์ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC ใช้แบตเตอร์ในการใช้งาน
สามารถช่วยทุ่นแรงการดำนาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานดำนา