EG – Tech Rice Planting Machine อุปกรณ์ดำนาอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มุดา เขียวจั่น-
2นาย เดชพงษ์ เลางาม-
3นาง สิริพรรณ กันมาเวียง-
4นาย ไพฑูรย์ วิจารณ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภณ เทพประสารปวช.
2นาย อาชนัย คำติ๊บปวส.
3นาย ปฐพี ยิ้มน้อยปวส.
4นาย นรินทร์ ฉัตรแก้วสืบปวส.
5นางสาว วริชสา คงจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรมีเครื่องที่ช่วยทุ่นแรงการดำนาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานดำนา โดยมีอุปกรณ์ดำนาจำหน่ายตามท้องตลาด แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้เกษตรส่วนใหญ่ไม่มีสามารถในการซื้ออุปกรณ์ดำนาดังกล่าวได้ ทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงได้คิดค้นการทำอุปกรณ์ดำนาที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกกว่าที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ช่วยในการดำนา ลดการใช้แรงงานคน สามารถดำนาได้ครั้งละ ๒ แถว โดยใช้ระบบไร้สายในการาควบคุม