Tuk Tuk Thailand 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพลรัตน์ สำลีอุตสาหกรรม
2นาย สราวุธ นิมานะอุตสาหกรรม
3นาย ทวีรักษ์ ผ่องศรีอุตสาหกรรม
4นาย อภิสิทธิ์ นาจรัสอุตสาหกรรม
5นาย นพดล พิมพ์พอนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชัย ทรัพย์ขุมเงินปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ ประดิษฐ์ปวช.
3นาย เจษฎา เปงยาวงษ์ปวช.
4นาย ชนัต โคมศรีสวัสดิ์ปวช.
5นาย วันชนะ ปักษีปวช.
6นาย อังศุชวาล ติณณุภพโภคินันท์ปวช.
7นาย กิตตินันต์ หล่อหล่อมปวส.
8นาย ศณชัย ตองอ่อนปวส.
9นาย ธวัชชัย ทิสมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

รถตุ๊กๆไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพาหนะที่ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษในอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถตุ๊กๆโดยทั่วไปจะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในก่อให้เกิดมลพิษในอากาศคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย หาวิธีการประหยัดพลังงานโดยการเปลี่ยนพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทน จุดเด่นของนวัตกรรมคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับระบบ QR-CODE ใช้เพื่อระบบการย่อข้อมูลใว้ในฐานข้อมูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นพาหนะทางไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
มีแบตเตอรี่สำรองเพื่อเพิ่มระยะทางในการใช้งาน
มีระบบการชาร์จกลับของแบตเตอรี่ขณะรถเคลื่อนที่
ใช้ระยะเวลาเริ่มต้นในการชาร์จประจุไฟฟ้าเร็ว
แสดงสถานการณ์ใช้พลังงานด้วยระบบดิจิตอล
ใช้แบตเตอรี่ ชนิด Lithium-ion มีน้ำหนักเบา กระแสสูง
เป็นพาหนะประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ สแกน QR-CODE