อุปกรณ์เสริมพัดลมเพื่อสร้างแก๊สโอโซน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจคติที่เหมาะสมโดยมีจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ งานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นำไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอโซนช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรีย์จะถูกโอโซนเข้าทำลาย ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นอับชื้นต่างๆ ถูกขจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

2.ช่วยในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

3.ช่วยในการสลายก๊าซพิษ โดยการเข้าไปทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ
1.ช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

2.ช่วยในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

3.ช่วยในการสลายก๊าซพิษ โดยการเข้าไปทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐกร สาสิงห์อุตสาหกรรม
2นาย ฐิติพงศ์ เติมตระกลูลักษณ์อุตสาหกรรม
3นางสาว พรพิรุณ ไชยฮะนิจอุตสาหกรรม
4นาย ทนงศักดิ์ มงคลสวัสดิ์.อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยวัฒน์ แก้วพุธปวส.
2นาย กฤษณะ บัวภาคำปวส.
3นาย พิพัฒน์พงศ์ ศรีกงพานปวส.
4นาย ขันธ์ชัย จาบาลปวส.
5นาย ดนุพล นาหอมจันทร์ปวส.