กระเป๋าสตางค์โยโย่สำหรับเด็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิธรรม วรรณโคตร-
2นางสาว รัฐธิมาวรรณ มาตย์เลี่ยม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประกายเนตร เหลือผลปวช.
2นางสาว สุจารณี ศรีสิงห์ปวช.
3นาย ประยุทธ คนซื่อปวช.
4นาย ปิยพงษ์ คนซื่อปวช.
5นาย ศิลป์ธำรง อัคติปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

โครงการการประดิษฐ์กระเป่าโยโย่สำหรับเด็ก เป็นโครงการที่คิดค้นเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการทำกระเป่าโยโย่ได้ สามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์กระเป่าโยโย่ นำเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ตามความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน โครงการชิ้นนี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รูปทรงกระบอก มีขนาด 10 x 5.5 ซ.ม. ตรงกลางเว้ามีเชือกร้อยอยู่ตรงกลาง
1. สามารถเก็บเงินเหรียญได้
2. ใช้ในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน
3. สามารถใช้ในการฝึกสมาธิ
4. สามารถพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะของผู้ประดิษฐ์ได้