อุปกรณ์ดับเทียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาพร นวนดั้วปวช.
2นางสาว สุภาพร สุทธกรณ์ปวช.
3นางสาว ธนพร อนุทะปวช.
4นาย ยุทธการ กันอินทร์ปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ ทิพย์รสปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อุปกรณ์ดับเทียนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อลดปัญหา การลืมดับเทียน และการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้อุปกรณ์ดับเทียน ด้วยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ฐานรองเทียนรับน้ำตาเทียน อุปกรณ์ดับเทียน มีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ขนาดของเครื่องที่เหมาะสม ผลการทดลองพบว่า สามารถดับเทียนได้ตามระยะเวลาก่อนเทียนไขหมด และสามารถใช้ดับเทียนไขได้ 4 ขนาด และเมื่อนำอุปกรณ์ดับเทียนไปทดลอง กับคุณครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา พบว่ามีความพึงพอในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ดับเทียนอัติโนมัติอาศัยแรงดึงดูดของโลกเหวี่ยงส่วนปลายของอุปกรณ์ดับเทียนกระทบกับเปลวเทียนทำให้ไฟขาดออกชิเจนทำให้ไฟดับลง