คุกกี้สมุนไพรมะไฟจีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศารัตน์ อุดนันปวช.
2นาย นภสร อนุทะปวช.
3นางสาว กรรณิกา สถาอุ่นปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสูตรคุกกี้มะไฟจีน เพื่อสุขภาพ และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ทำการทดลองโดยใช้มะไฟจีนเชื่อมแห้งมาทดแทน คัดเลือก สูตรด้วย การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบจากนั้นนำสูตรที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางอุณหภูมิทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ศึกษาอุณหภูมิในการอบคุกกี้ที่เหมาะสมในอุณหภูมิที่ 180 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 15 นาที ผลการทดสอบทางประสารทสัมผัสจากผู้ชิม พบว่า คุกกี้สมุนไพรมะไฟจีนกรอบหอมไม่แข็งเกินไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เป็นขนมคุกกี้เนยสดมะไฟจีนเชื่อมแห้ง ชิ้นเล็ก ๆ พอดีคำ