เครื่องมือวัดระดับความเรียบ (ระดับน้ำ) อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระวัฒน์ จันตืน-
2นาย ตนุพงษ์ สนธิ-
3นาย วิศรุต ศรีทะโร-
4นาย รวีโรจน์ รัตนา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วชิรพันธ์ นันต๊ะปวช.
2นาย บัณฑิต สุทำเลาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องใส่เต้ารับ สวิตซ์ หรือแม้จนกระทั้งวัสดุต่างๆ จำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องจัดวางให้ได้ระดับ เพื่อให้เกิดความสวยงามในการติดตั้ง ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้วัดระดับความเรียบที่นิยมกันอย่างแพร่หลายได้แก่ ระดับบน้ำ ซึ่งจะแสดงค่าออกมาจากการมองเห็น ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวัดระดับความเรียบ (ระดับน้ำ) อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะแสดงค่าในรูปแบบเสียงเตือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างเครื่องมือวัดระดับความเรียบ (ระดับน้ำ) อิเล็กทรอนิกส์
หาประสิทธิภาพการใช้งาน