ชุดควบคุมการปลูกผักปลอดสารพิษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฤทัยชนก กรุดทองอุตสาหกรรม
2นาย ชัยวัฒน์ ศรสงครามอุตสาหกรรม
3นาย ชนะรัตน์ สุมาลัยอุตสาหกรรม
4นาย บุญยรัตน์ โทธนะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ขุมทรัพย์ปวส.
2นาย กฤติธี น้อยสุวรรณปวส.
3นาย ภากร พังสอาดปวส.
4นางสาว กวินณา บุญธรรมปวส.
5นาย ณัฐชาญ ประสิทธิชัยปวส.
6นาย สหรัฐ พิมเกิดปวส.
7นาย ชิษณุพงศ์ ประภาโสปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ หรือ คอนโดมิเนียมได้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ที่จำกัดไว้รับประทานเองหรือสามารถจัดจำหน่าย โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน หอพัก อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม แล้วประเมินความพึงพอใจการใช้งานชุดควบคุมการปลูกผักปลอดสารพิษ ผลการวิจัย ได้ชุดควบคุมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ปลูกผักปลอดสารพิษได้ในพื้นที่ที่จำกัด ไว้รับประทานเองหรือสามารถจัดจำหน่ายโดยไม่มีสารพิษเจือปน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมการปลูกผักปลอดสารพิษควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความชื้นในดิน เพื่อเปิด-ปิด ปั๊มน้ำที่ใช้รดน้ำผักตามความชื้นในดิน และควบคุมเวลาเปิด-ปิดแสงไฟจากหลอด LED และพัดลมระบายอากาศตามที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ พร้อมมีจอ LCD แสดงการรดน้ำ ค่าความชื้นที่เลือก และมีสวิตช์สำหรับ เพิ่ม-ลดค่าความชื้นตามต้องการนอกเหนือจากที่กำหนด
นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาการสร้างชุดควบคุมความชื้นในดิน ควบคุมแสง ควบคุมน้ำ และปลูกผักปลอดสารพิษได้ในพื้นที่ที่จำกัดเพื่อให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษที่ปลูกเองมารับประทานอย่างปลอดภัยจากสารเคมี