เครื่องช่วยบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เครื่องช่วยบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม(Continuous Passive Motion , CPM) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูข้อเข่า ช่วยเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า และบรรเทาอาการบวม ภายหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า วัตถุประสงค์ในการทา วิจัยนี้ คือเพื่อออกแบบและพัฒนา เครื่องช่วยบัดข้อเข่าด้วยการควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องช่วยบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่พัฒนาขึ้นสามารถ ยืด-หด ข้อเข่าเป็นมุมตั้งแต่ 0-120 องศา ที่ระดับความเร็ว 30-150 องศาต่อนาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้เครื่องบริหารข้อเข่า ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมหรือข้อติด ในผู้ป่วยอัมพาต ได้และสามารถช่วยบำบัด ฟื้นฟูข้อเข่า ช่วยในการบริหารการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยอัมพาต ได้ดี และปรับระดับความเร็วได้

2. สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง
โดยใช้การสั่งงานผ่าน ไมโครคอลโทรลเลอร์ และนำคำสั่งเพื่อให้เครื่องช่วยบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่พัฒนาขึ้นสามารถ ยืด-หด ข้อเข่าเป็นมุมตั้งแต่ 0-120 องศา ที่ระดับความเร็ว 30-150 องศาต่อนาที ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมหรือผู้ป่วยอัมพาต อำเภอเวียงสา จำนวน 15 คน ทำการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิติกร กองแก้วอุตสาหกรรม
2นาย จิรวัฒน์ จักรปิงอุตสาหกรรม
3นาย วิศรุต ศรีทะโรอุตสาหกรรม
4นาย รวิโรจน์ รัตนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรศักดิ์ แสนย่างปวช.
2นางสาว รัชนีกร แก้วจันตูมปวช.
3นาย ปิยะวัฒ์ สำราญสุขปวช.
4นาย วรุฒิ แสนซุ้งปวช.
5นางสาว จิระภรร์ แสงทองปวช.
6นาย พรีะพัวน์ สลีอ่อนปวช.
7นาย ศุภนิตย์ สหเจริญชัยปวช.
8นาย นัฐพล วิริยะสุขปวช.