เสื้อชูชีพแบบพองลมโดยใช้ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ จักรปิงอุตสาหกรรม
2นาย รวิโรจน์ รัตนาอุตสาหกรรม
3นาย กิตตกร กองแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธิชัย จิตวัฒนาปวส.
2นาย เจษฎา คำสุหล้าปวส.
3นาย รัฐธรรมนูญ ดวงจันทร์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เสื้อชูชีพแบบพองลมโดยใช้ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้ว เพื่อทำให้ผู้สวมใส่เกิดการคล่องตัวและสบายตัวและช่วยลดภาวะโลกร้อน สามารถนำถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก สามารถช่วยผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกของผู้สวมใส่เหนือแนวน้ำ แม้ผู้สวมใส่จะหมดสติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลอง(Experimental Research Design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้เสื้อชูชีพแบบพองลมโดยใช้ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้ว สามารถช่วยผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำแม้ผู้สวมใส่หมดสติ สามารถป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกสถานการณ์ โดยถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งเป็นพลาสติกที่ทนทาน และเสื้อชูชีพแบบพองลม ผู้สวมใส่เกิดความคล่องตัวสูงและสบายตัวกว่าเสื้อชูชีพแบบโฟม แต่เสื้อชูชีพแบบพองลมมีราคาสูงกว่าเสื้อชูชีพแบบโฟมมาก เสื้อชูชีพแบบพองลมโดยใช้ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้ว สามารถปล่อยลมและพับเก็บไว้ได้แบบกระทัดรัด เมื่อไม่ได้ใช้งาน และมีราคาถูก เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ทำจากวัสดุ (ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง) ที่ใช้แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถช่วยและให้ผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำ ในกรณีมีอุบัติเหตุทางน้ำ

2. นำวัสดุ (ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง) ที่ใช้แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

3. ผู้สวมใส่เกิดการคล่องตัวและสบายตัว กว่าเสื้อชูชีพแบบโฟม

4. สามารถปล่อยลมและพับเก็บเสื้อชูชีพไว้ได้แบบกระทัดรัด เมื่อไม่ได้ใช้งาน

5. ช่วยลดภาวะโลกร้อน
กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำหรือต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เสื้อชูชีพแบบพองลมโดยใช้ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่ใช้แล้ว สามารถช่วยและให้ผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำ ผู้สวมใส่เกิดการคล่องตัวและสบายตัว กว่าเสื้อชูชีพแบบโฟมและเป็นการนำวัสดุ (ถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง) ที่ใช้แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนในชิ้นงาน สามารถปล่อยลมและพับเก็บเสื้อชูชีพไว้ได้แบบกระทัดรัด เมื่อไม่ได้ใช้งาน