เครื่องทำความสะอาดกระโถนอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยพักรักษาตัว มีจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ ซึ่งญาติ ทำการเฝ้าดูแลและผู้ป่วยจะต้องมีการถ่ายสิ่งปฏิกูลทั้งหนักและเบา ลงในกระโถน ซึ่งมีผู้ดูแลจำนวนมากที่ทำความสะอาดกระโถนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย จึงเป็นปัญหามากกับผู้ที่จะมาใช้คนต่อๆไป รวมถึงผู้ดูแลทำความสะอาด ซึ่งเมื่อมีความสกปรกมากก็ไม่มีผู้ใช้ ซึ่งก็จะต้องนำไปทิ้ง จึงเป็นปัญหาทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัย และด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมถึงด้านสุขอนามัยที่ดี และประหยัดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์(กระโถน) ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 . เพื่อใช้ทำลายคราบสกปรกและเชื้อโรคต่างๆในกระโถน

2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทำลายเชื้อโรคของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3. เพื่อความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน

4. ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในสถานพยาบาล
สามารถทำลายความสกปรกในกระโถน หลังจากทิ้งสิ่งปฏิกูลทั้งหนักและเบา ได้สะดวก และรวดเร็ว ภายใน 30 วินาที ซึ่งสามารถใช้ทำลายคราบสกปรกและเชื้อโรคต่างๆในกระโถน ที่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคหลายชนิดได้ และทำการเป่าลมร้อนเพื่อให้กระโถนแห้งหลังจากทำการล้างด้วยน้ำแรงดันสูงเรียบร้อยแล้ว

และสามารถลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในสถานพยาบาล ความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ จักรปิงอุตสาหกรรม
2นาย รวิโรจน์ รัตนาอุตสาหกรรม
3นาย กิติกร กองแก้วอุตสาหกรรม
4นาย วิศรุต ศรีทะโรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมกริช พลังฤทธิ์ปวส.
2นาย นัธวัฒน์ จุมปูปวส.
3นาย ราเมศวร์ ใจบุญปวส.
4นาย ชานุวัฒน์ ศรีสะอาดปวส.