กล่องติดตาม ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นภาภรณ์ ทรงประศาสน์-
2นาย มานพ ดีหนองไชย-
3นางสาว ณัชชา ดีหนองไชย-
4นางสาว อัมพิกา วังกาวรรณ-
5นาย ปฏิญาณ ธำรงสิริกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาติชาย ยะเส็นปวช.
2นาย ชินกร ลาภิยะปวส.
3นาย นิกร กุลผลปวส.
4นาย พิทักษ์ แหวนหลวงปวส.
5นาย ธนภูมิ อนุธะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

กล่องติดตาม ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประดิษฐ์กล่องติดตาม ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกล่องติดตาม ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ ผลจากการศึกษา พบว่า ที่ระยะทาง 10 เมตร – 1,500 เมตร จะใช้เวลาในการตัดสัญญาณน้อยที่สุด คือ 2 วินาที ที่ระยะทาง 50 กิโลเมตร จะใช้เวลาในการตัดสัญญาณมากที่สุด คือ 12 วินาที ดังนั้น ระยะทาง จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกล่องติดตาม ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ระยะทางใกล้ ระยะเวลาในการตัดสัญญาณจากมือถือ จะใช้เวลาน้อย 2) ระยะทางไกล จะทำให้เกิดความหน่วงของระยะเวลาจากโทรศัพท์มือถือมาก ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการทำให้รถจักรยานยนต์ดับนั้นนานขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. กล่องมีขนาดเล็ก มีราคาถูก
2. ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานให้นานมาก
3. มีความรวดเร็วในการตัดระบบการทำงานของรถจักรยานยนต์