ถุงมือเช็คไฟฟ้ากันสะเก็ดไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. เอกพันธ์ แก้วก๋าสามัญ
2นาย อนนท์ ทาเทียวสามัญ
3นาย วุฒิชา โพธิ์ศรีทาสามัญ
4นางสาว สุดธิดา สายกมลสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์ จันทร์กองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ สมฤทธิ์ปวช.
2นาย ครรซิต ทิมินกุลปวช.
3นาย เจริญชัย เลขกระโทกปวช.
4นาย ทักษ์ดนัย โยธะชัยปวช.
5นางสาว จินตนา ทีตุ่นปวช.
6นางสาว พรชนก ชาญฉลาดปวช.
7นางสาว สุทธิตา โคตรเสนาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำงานจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้สำเร็จ แต่ปัจจัยสำคัญในการทำงานก็คือความปลอดภัย โดยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ผู้ปฏิบัติอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เมื่อไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ดังนั้น คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จึงได้คิดค้นจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ถุงมือเช็คไฟฟ้ากันสะเก็ดไฟ เพื่อใช้ในการป้องกันภัยที่เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้แนวคิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและถุงมือกันความร้อนโดยหลักการคือจะสามารถใช้ ในการตรวจเช็คไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบค่าไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟทำให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อมได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องมือที่มีความปลอดภัยในการทำงาน

2. มีความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและสะเก็ดไฟ
ถุงมือเช็คไฟฟ้ากันสะเก็ดไฟ ใช้แนวคิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและถุงมือกันความร้อนโดยหลักการคือจะสามารถใช้ ถุงมือเช็คไฟฟ้ากันสะเก็ดไฟ ในการเช็คไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบค่าไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟจึงทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงป้องกันสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อมเมื่อทำการซ่อมบำรุงช่างก็สามารถใช้ถุงมือในการวัดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ถุงมือหรือใช้อุปกรณ์อื่นเสริมในการตรวจวัดไฟสามารถใช้ถุงมือเช็คไฟฟ้ากันสะเก็ดไฟได้อย่างสะดวก