อุปกรณ์ช่วยจักเส้นแหย่ง (The device helps the jaw line)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนาวดี โพธิ์จา-
2นาย วานิช พุทธรักษ์-
3นาง พิมพ์ทนาถ ณ น่าน-
4นางสาว ณัฐปภัรส์ คำปาตัน-
5นางสาว กรรณิการ์ โนยศ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒิ มหาวงศ์ปวช.
2นางสาว ชนิสรา สุธรรมมาปวช.
3นางสาว ปุณณมาส คำทิพย์ปวส.
4นางสาว ศุจินทรา แซ่ย่างปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยจักเส้นแหย่งเพื่อทำขันโตก ผลการจักเส้นแหย่ง พบว่า (1) กรณีแหย่งแก่จัด จับเวลาเปรียบเทียบกันระหว่างใช้อุปกรณ์ช่วยจัก และใช้มีดแบบเดิม จำนวน 5 ครั้ง การใช้อุปกรณ์ช่วยจักใช้เวลาเฉลี่ย 3.38 นาที/เส้นแหย่ง 10 เส้น และการใช้มีดขูดแบบเดิม ใช้เวลาเฉลี่ย 9.20 นาที/เส้นแหย่ง 10 เส้น กรณีแหย่งอ่อนกำลังดี จับเวลาเปรียบเทียบกันระหว่างใช้อุปกรณ์ช่วยจัก และใช้มีดแบบเดิม จำนวน 5 ครั้ง การใช้อุปกรณ์ช่วยขูดใช้เวลาเฉลี่ย 2.60 นาที/เส้นแหย่ง 10 เส้น และการใช้มีดขูดแบบเดิม ใช้เวลาเฉลี่ย 10.04 นาที/เส้นแหย่ง 10 เส้น ปัจจัยที่ทำให้ผลการวิจัยประสบผลสำเร็จ อุปกรณ์ช่วยจักเส้นแหย่งเพื่อทำขันโตกจะต้องมีความคงทนแข็งแรงและมีใบมีดที่คมพอเหมาะและผู้นำไปใช้งานจะต้องทำซ้ำเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้อุปกรณ์ช่วยจักเส้นแหย่งเพื่อทำขันโตกที่ดี
2. มีคุณภาพที่สามารถลดเวลาในการจักเส้นแหย่ง ประหยัดเวลา แรงงานในการจักเส้นแหย่ง
3. ได้เส้นแหย่งที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด
4. ขนาดของอุปกณ์กะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก