อุปกรณ์แสดงผลการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้งานยานพาหนะกันอย่างแพร่หลาย รถเป็นอีกหนึ่งทางเลือก แต่การใช้รถ จำเป็นต้องมีใบขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ และเพื่อให้ถูกกฎหมาย แต่การที่เราจะได้ใบขับขี่มานั้นเราต้องผ่านการทดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก และการทดสอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 1) การทดสอบภาคทฤษฏี 2) การทดสอภาคปฏิบัติ และต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 แบบ จึงจะได้ใบขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้คุมสอบและผู้ทดสอบต้องสื่อสารกัน แต่ผู้ทดสอบอยู่ในรถทำให้การสื่อสารมีความผิดพลาดและเสียเวลา ทางผู้จัดทำจึงได้จัดทำ อุปกรณ์แสดงผลการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติขึ้นมาเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้คุมสอบและผู้ทดสอบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ลดเวลาในกาทดสอบ
2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้คุมสอบและผู้ทดสอบ
3. มีผลงานประเมินโครงการของวิทยาลัยฯ เกิดขึ้น สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุพกร ปืงเมือง-
2นาย ชิน เสนา-
3นาย สมปอง วิวัฒน์วิทยา-
4นาย วิชาญ ศรีสุขคำ-
5นาย ปฐมพงษ์ ดีอุต-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลากร นันภิวงค์ปวส.
2นางสาว สุมณฑา ทมินเหมยปวส.
3นาย นเคนทร์ ไชยชนะปวส.
4นาย วรนนท์ สุธรรมมาปวส.