ข้าวตอกทรงเครื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารารัตน์ คำสุขปวส.
2นางสาว ธันย์ชนก ตุมตองปวส.
3นาย อรรถวิทย์ วันนุกูลปวส.
4นางสาว ศศินิภา เข็มทองปวส.
5นางสาว วิสุดา ขัติยะปวส.
6นาย ภัคพงศ์ วงษ์เจริญปวส.
7นาย เฉลิมเกียรติ เส็งสอนปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการทำวิจัยเรื่อง ข้าวตอกทรงเครื่อง ครั้งนี้ เพื่อความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และทำให้ข้าวตอกเป็นที่หน้าสนใจมากยิ่งขึ้น เราสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติของตัวข้าวตอกเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ1)เพื่อพัฒนาข้าวตอกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และดูสใจมากยิ่งขึ้น 2) เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ทานได้ง่าย 3) เพื่อศึกษาหาควาพึ่งพอใจของผู้ใช้และผู้บริโภคโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักรียนนักศึกษาวิทาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ซึ่งได้มาโดยวิธีการให้ผู้ทดลองผลิตภัณฑ์ชิมและตอบ