แอพพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (Outside Computer Repair Service)

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

แอพพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ (Outside Repair Computer Service Application) เป็น แอพพลเคชันที่ช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ขอรับบริการในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางหรือลำบากขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในการมาซ่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอพพลิเคชันสำหรับช่วยเหลือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ขอรับบริการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางหรือลำบากขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในการมาซ่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภัคกานดา ชมภูมิ่ง-
2นางสาว รัตนภรณ์ มหายศนันท์-
3นาย วีรพงศ์ เศวตมาลย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ติณรัตน์ ล้อมคำดีปวช.
2นางสาว ขวัญฤทัย ยะพวงปวช.
3นาย ทศพล โยคะนนท์ปวช.
4นางสาว พันธิตรา บุญอินทร์ปวช.
5นางสาว กลมรัตน์ พันธุ์อุดมปวช.
6นางสาว อมรรัตน์ ปินทิพย์ปวช.
7นาย ธงชัย เมาลิกุลปวช.
8นาย จิตพัต ไชยพงษ์ปวช.
9นาย ฐนพล เกลียวคำปวช.
10นาย ฐิติกร ปิมแก้วปวช.