เว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่าน คาเฟ่ (NPC Cafe)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย ยนต์สุวรรณ-
2นางสาว ณัฐรุจา ธนาฟู-
3นางสาว กัญญานัฐ เหล่าอาภากุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภินันท์ สมควรปวช.
2นาย ฐิติกร ปิมแก้วปวช.
3นางสาว สร้อยสุดา แก้วใสปวส.
4นางสาว สุธารส คำมงคลปวส.
5นางสาว สุนันทินี ใจดีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับความนิยมที่ใช้มือถือในการใช้งานเกี่ยวแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า ยังมีระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ ในการบริการจัดการร้านจะในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยสามารถสั่งรายการอาหารและแสดงรายการอาหารทางหน้าเว็บ สรุปรายการอาหารที่สั่ง คิดเงิน และเก็บยอดรายการที่สั่ง จำนวนเงิน แต่ยังมีปัญหาในการติดตั้ง โดยเจ้าของเว็บต้องเช่าโดเมน หรือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งตัวเว็บแอพพลิเคชั่น ทำให้เกิดต้นทุนที่สูง ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่านคาเฟ่ (NPC Cafe)ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตัดปัญหาการติดตั้งตัวเว็บแอพพลิเคชั่น โดยนำเอาตัว Raspberry Pi 3 มาใช้ทำเป็นตัวโฮลติ้ง แบบระบบออฟไลค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่านคาเฟ่ (NPC Cafe) ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ Raspberry Pi 3 ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เป็นเว็บเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านขายกาแฟ โดยมีระบบของการรับรายสั่งซื้อ ระบบแสดงหน้ารายการที่สั่งซื้อ ระบบคิดเงิน และจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ