รถสามล้อไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา โสภาอุตสาหกรรม
2นาย สุภชัย จีนใจน้ำอุตสาหกรรม
3นาย วรวุฒิ บุษบงอุตสาหกรรม
4นาย สรยุทธ พันธ์ทอง-
5นางสาว อริยา สิงห์ธีร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นครินทร์ นะราชปวช.
2นาย ณรงค์ศักดิ์ หาญเสมอปวช.
3นาย จาตุรงค์ ชัยรัตน์ปวส.
4นาย สุรชาติ วิชุมาปวส.
5นาย สมพล สิทธิปวส.
6นาย มนตรี คุชิตาปวส.
7นาย สรณ์สิริ บุญทองปวส.
8นาย ณัฐพล ชนิดนอกปวส.
9นาย วันเฉลิม วุฒิยาสารปวส.
10นาย ธวัชชัย ชัยรัตน์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ผลการทดลองสมรรถนะของรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองสมรรถนะการทำงานในการขับเคลื่อนบนท้องถนน และการรองรับน้ำหนัก โดยมีผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง ดังนี้ ผลการทดลองสมรรถนะของรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พบว่า รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ สามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 120 กิโลกรัม และมีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 1.25

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
1 ด้านความรู้
ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
2 ด้านการผลิต
ได้รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์จานวน 1 คัน
3 ด้านการนาไปใช้
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ได้รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนส่งเอกสารหนังสือ