เครื่องหยอดต้นกล้าข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์-
2นาย ไกรทอง วงษา-
3นาย สมพงษ์ นันต๊ะภาพ-
4นางสาว ชลธิชา วณิชศิริ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิชัย เอื้องสีครามปวช.
2นาย รัฐกานต์ นาทีปวช.
3นาย สราวุฒิ สอนโคตรปวช.
4นาย จักรภัทร วาวแววปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวมีการใช้รถดำนาและแรงคน ชาวนามักพึงพอใจกับการดำนา แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการดำนาทำให้ต้องจ้างคนมาดำนา ในภาคเหนือการจ้างคนดำนาคิดกันเป็นไร่ ค่าจ้างดำนา ไร่ละ 1,200-1,500 บาท ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง รวมถึงทั้งค่าเช่าที่ดิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการทำนาและเพิ่มผลผลิตของชาวนาไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องหยอดต้นกล้าข้าว มีขนาด 25 x 58 x 110 mm. วัสดุสแตนเลส เคลื่อนที่โดยการยกขึ้น แล้วปักตัวเครื่องลงนาข้าวแล้วทำการหยอดต้นกล้าข้าวลงในตัวเครื่องซึ่งสามารถปลูกได้ครั้งละ 3 ต้นกล้าข้าวในการปักหนึ่งครั้ง ระยะห่างการปักดำระหว่างกอข้าว 25 เซนติเมตร